Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Chcę / nie chcę** być informowany drogą elektroniczną o nowościach oraz wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę.
Podpis: .......................
Stwierdzam, że jest mi znany regulamin Biblioteki i zobowiązuję się do ścisłego jego przestrzegania. Podpis: .......................
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania przez Bibliotekę danych osobowych. Podpis .......................
Wypełnić w stosunku do małoletnich: Wyrażam zgodę na korzystanie mojego syna/córki z usług biblioteki, przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych syna/córki. W granicach władzy rodzicielskiej, na zasadzie art. 95 par. 1 Kodeksu rodzinnego iopiekuńczego, jako przedstawiciel ustawowy syna/córki zobowiązuje sie zaspokoić zobowiązania materialne wobec OBP w Oleśnie, powstałe w okresie jej/jego małoletniości.
Nazwisko........................................ Imię................................
Nazwisko, imię poręczającego..........................................................................